"סגולת ותעצר המגפה"

"A SEFER TORAH THAT SHIELDS EVERYONE"

TEHILLIM OLUMI was founded in 2015 and Baruch Hashem in the past years has grown to an enormous Tehillim group of over 131,000 followers in respect to saying Daily Tehillim, & therefore, complete Tehillim is said hundreds of times every day. Our purpose, is to unify Klal Yisrael איש אחד בלב אחד to pray together in unity for everyones needs, such as, Heal the Sick , praying for one who needs Shidduchim, Children, Parnassah, Refuah Shelamah, Sholem Bayes, Success in Business.
Thanks to Hashem, In Memory Of, or any other needy prayer for.

Today, ח"י אייר, ל"ג בעומר ה'תש"פ, יומי דהילולא דר' שמעון בר יוחאי זי"ע

ת'הא ש'נת פ'דות לפ"ק

We premiere a New phase of Tehillim Olumi, by unifying Klal Yisrael
in writing a beautiful NEW SEFER TORAH which will be called

"SEFER HACHAIM" "ספר החיים" "TORAH of LIFE"

for the benefit of Klal Yisrael wherever they may reside, to be able to participate in this Holy Mitzvah.

This ספר החיים where everyone has a חלק (chalek) in the Torah, in merit of, themselves, their families, or someone else, or is in need of extra special Zechusim. The ספר החיים will be read every Shabbos, Yom Tov, and during the Week. In Zechus HaTorah, our needs will be rewarded
by Hashem and we will see ישועות - ניסים ונפלאות ,אי"ה

It is also called זורע צדקות - מצמיח ישיעות
With charity one can save himself from all bad decrees.

All proceeds will be distributed to;
החזקת הכנסת כלה של אלמנות ויתומים ולטובת חברה הצלה ועוד
By prestigious Rabbinical Counsel in the USA & Israel

Kindly join us in this holy campaign, which benefits all of Klal Yisrael. G-D willing,
we all will be granted a Healthy & Fruitful Life, with Naches and Simchas until the coming of Mashiach.

,יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, לרחם עלינו ועל פליטתנו
.ולמנוע משחית ומגפה מעלינו, ומעל כל עמו בית ישראל, ונאמר אמן
,יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות
.ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן

Rabbi Meyer Chaim Greenbaum
Founder & Director
אי”ה יתקיים הכנסת ספר תורה גדולה בתופים ובמחולות
עם סעודה רחבה כראוי לכבודה של תורה לכל המשתתפים

Tehillim Olumi Inc is a non-profit 501c3 organization. All contributions are tax-deductible Tax ID #81-0902918